12-06-2014

Днес, 12 юни 2014 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество конституционно дело № 8/2014 г. по искане на омбудсмана за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 250а - чл. 250е, чл. 251 и чл. 251а от Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г., последно изм. и доп., ДВ, бр. 11 от 2014 г.).

и конституционно дело № 10/2014 г. по искане на омбудсмана за установяване на противоконституционност на чл. 5, ал. 1 по отношение на думите „и стават недееспособни”, и на чл. 5, ал. 3 от Закона за лицата и семейството (обн., ДВ, бр. 182 от 1949 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 120 от 2002 г.).