12-06-2014

Конституционният съд ще проведе заседание на 17 юни 2014 г. (вторник) от 10.00 часа при следния ДНЕВЕН РЕД:

Конституционно дело № 6/2014 г. по искане на сто и седемнадесет народни представители от 42-рото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Указ № 53 от 20.03.2014 г. на президента на Република България (обн., ДВ, бр. 26 от 21.03.2014 г.), с който е назначил членовете на Централната избирателна комисия.

Делото е във фаза за разглеждане по същество.

Докладчик – съдия Стефка Стоева