10-06-2014

Конституционният съд ще проведе заседание на 12 юни 2014 г. (четвъртък) от 10.00 часа при следния ДНЕВЕН РЕД:

1.Конституционно дело № 10/2014 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 5, ал. 1 по отношение на думите „и стават недееспособни“ и чл. 5, ал. 3 от Закона за лицата и семейството.

Делото е във фаза за разглеждане по допустимост.

Докладчик – съдия Борис Велчев.

2.Конституционно дело № 8/2014 г.по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 250а – чл. 250е, чл. 251 и чл. 251а от Закона за електронните съобщения.

Делото е във фаза за разглеждане по допустимост.

Докладчик – съдия Кети Маркова.