16-05-2014

Конституционният съд ще проведе заседание на 20 май 2014 г. (вторник) от 10.00 часа при следния ДНЕВЕН РЕД:

Конституционно дело № 5/2014 г. по искане на осемдесет и трима народни представители от 42-рото Народно събрание за установяване на противоконституционност на чл. 217в от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от 13.04.2007 г., посл. изм. и доп., бр. 18 от 4.03.2014 г.).

Делото е във фаза за разглеждане по допустимост.

Докладчик – съдия Цанка Цанкова.