29-04-2014
Днес, 29 април 2014 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество конституционно дело № 7/2014 г. по искане на Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на точка 8 от Решение на Народното събрание от 26 май 2009 г. по доклада на Временната анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентски град в София (обн., ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г.), и конституционно дело4/2014 г. по искане на тричленен състав на Гражданската колегия на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 12 от Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г., посл. доп., бр. 26 от 2014 г.).