15-04-2014

           Днес, 15 април 2014 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество конституционно дело № 6/2014 г. по искане на сто и седемнадесет народни представители от 42-рото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Указ № 53 от 20.03.2014 г. на президента на Република България, с който е назначил членове на Централната избирателна комисия.

           Определението за допустимостта е прието с единодушие.