03-04-2014

Днес, 3.04.2014 г., Конституционният съд на Република България образува конституционно дело № 6/2014г. по искане на сто и седемнадесет народни представители от 42-рото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Указ № 53 от 20.03.2014 г. на президента на Република България (обн., ДВ, бр. 26 от 21.03.2014 г.), с който е назначил членовете на Централната избирателна комисия.

Докладчик по делото е съдия Стефка Стоева.