20-03-2014

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 27 март 2014 г. /четвъртък/ от 10 часа при следния дневен ред:

Конституционно дело № 2/2014 г.по искане на Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд за обявяване на противоконституционност на чл. 43а, т. 2 от Наказателния кодекс като противоречаща на чл.4, ал.1 от Конституцията на Република България, както и за несъответствие на същата разпоредба с международни договори, по които България е страна.

Делото е във фаза за решаване по същество.

Докладчик – съдия Благовест Пунев.