11-03-2014

Конституционният съд в заседание от 11 март 2014 г. се произнесе с решение по конституционно дело № 12/2013 г., с което отхвърли искането на Общото събрание на съдиите от Търговската колегия на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на § 14, ал. 1 в частта „и искови производства за попълване масата на несъстоятелността“ и изцяло на § 14, ал. 2 и § 15 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (обн., ДВ, бр. 20 от 28 февруари 2013 г.).

Решението в частта по § 15 е прието с единодушие от 12 съдии, а в частта по § 14 е подписано с особено мнение от съдиите Цанка Цанкова и Кети Маркова.

Пълният текст на решението ще бъде публикуван по-късно.