06-03-2014
Днес, 6 март 2014 г., Конституционният съд на Република България реши конституционно дело № 10/2013 г.

Диспозитивът на решението е:


ОБЯВЯВА ЗА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННА разпоредбата на чл. 112к, ал. 1 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, (обн., ДВ, бр. 12 от 2000г., последно изм. и доп., ДВ, бр. 109 от 2013г.) в частта „без търг или конкурс в полза на лице по чл. 112г, ал. 1, съответно по чл. 112д, ал. 4, както и”, създадена с § 39 от Закона за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр. 28 от 2013г.).


Пълният текст на решението ще бъде публикуван по-късно.