05-03-2014

Конституционния съд на Република България ще проведе заседание на 11 март 2014 г. (вторник) от 10.00 ч. при следния ДНЕВЕН РЕД:

Конституционно дело № 12/2013 г. по искане на общото събрание на съдиите от Търговската колегия на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на § 14, ал. 1 в частта „и искови производства за попълване масата на несъстоятелността“, изцяло на § 14, ал. 2 и на § 15 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (обн., ДВ, бр. 20 от 28 февруари 2013 г.).


Делото е във фаза за разглеждане по същество.

 Докладчик – съдия Стефка Стоева.