27-02-2014

Конституционния съд на Република България ще проведе заседание на 6 март 2014 г. (четвъртък) от 10.00 ч. при следния ДНЕВЕН РЕД:

Конституционно дело № 10/2013 г. по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност на част от § 39 (относно чл. 112к, ал. 1) от Закона за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.


Делото е във фаза за разглеждане по същество.

 Докладчик – съдия Кети Маркова.