27-01-2014

Конституционният съд на Република България ще проведе заседания на:

30 януари 2014 г. (четвъртък) от 10 ч. при следния дневен ред:

1. Конституционно дело № 1/2014 г. По искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност на текстове от § 6 от заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
         Делото е по допустимост.
         Докладчик съдия Димитър Токушев

2. Конституционно дело № 2/2014 г. По искане на Общото събрание
на наказателната колегия на Върховния касационен съд за установяване
на противоконституционност на чл. 43А, т. 2 от НК и за несъответствие
на същата разпоредба с международните договори, по които България е
страна.
         Делото е по допустимост.
         Докладчик: съдия Благовест Пунев

4 февруари 2014 г. (вторник) от 10 ч. при следния дневен ред:

Конституционно дело № 3/2013 г. По искане на 49 народни представители за установяване на противоконституционност на § 44, т. 3 и 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
         Делото е за разглеждане по същество.
         Докладчик съдия Анастас Анастасов