14-01-2014
Днес, 14.01.2014 г. Конституционният съд на Република България образува конституционно дело № 1/2014 г. по искане на президента на Република България за установяване противоконституционност на текстове от 6 от Заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (обн. ДВ, бр. 109 от 2013 г.).

За докладчик по делото е определен съдия – Димитър Токушев.