22-11-2013

На 26 ноември 2013 г. (вторник) от 10.00 часа Конституционният съд на Република България ще проведе заседание
при следния ДНЕВЕН РЕД:
Конституционно дело № 20/2013 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 10, ал. 1 от ЗМДТ (обн. ДВ, бр. 117 от 1997 г., посл.изм. ДВ, бр. 61 от 2013 г.) и за несъответствие с международни договори, по които Република България е страна.
Докладчик – съдия Борис Велчев.
Делото е във фаза решаване по същество.

На 28 ноември 2013 г. (четвъртък) от 10.00 часа Конституционният съд на Република България ще проведе заседание
при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Конституционно дело № 9/2013 г. по искане на президента на Република България за ,установяване противоконституционност на разпоредби от ЗИД на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (обн. ДВ, бр. 27 от 2013 г.).
2. Обсъждане на проект за изменение и допълнение на Правилника за организация на дейността на Конституционния съд.
Докладчик – съдия Цанка Цанкова.
Делото е във фаза решаване по същество.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Токушев