20-12-2013
Във връзка с различни интерпретации и некоректни твърдения, появили се в медиите, относно Решение на Конституционния съд №14 от 18.12.2013 г. по конституционно дело № 17/2013 г. , Конституционният съд конкретизира своето съобщение от 18.12.2013 г. както следва:
I. На първо място – решението по делото е за тълкуване на разпоредби от Конституцията, а не е свързано със статуса на г-н Делян Пеевски.
II. 1.Решението по точки 1, 3 и 4 от диспозитива е прието с гласовете на 11 съдии. Само съдия Благовест Пунев е подписал решението в тези части с особено мнение по съображение, че нормите на Конституцията са ясни и не се нуждаят от тълкуване.
2. По т. 2-ра от диспозитива, решението е прието с гласовете на 10 съдии. С особено мнение са подписали съдиите Благовест Пунев и Кети Маркова, отново единствено по съображение, че не е необходимо тълкуване на ясни конституционни норми.
3. Решението по точки 5-та и 6-та, относно искането на президента, е прието с гласовете на 9 съдии.
За недопустимост на искането в тази му части са гласували съдиите Стефка Стоева и Георги Ангелов по съображение, че нормите са ясни и не се нуждаят от тълкуване, както и че се претендира не тълкуване, а решаване на конкретни спорове.
С особено мнение по съществото на точки 5 и 6 диспозитива е подписала единствено съдия Цанка Цанкова.