13-01-2014
Утре, 14 януари 2014 г. (вторник), от 10.00 ч. ще се проведе заседание на Конституционния съд при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Конституционно дело № 21/2013 г. по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 19 юни 2013 г.
Делото е за разглеждане по същество.
Докладчик – съдия Анастас Анастасов.