10-07-2024
Днес, 10.07.2024 г., Конституционният съд образува конституционно дело №27/2024 г. по искане на съдебен състав на Софийски градски съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 272, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс (Обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 39 от 2024 г.), в частта: „(...) и мястото (...), за неговата народност, гражданство, местоживеене, образование, семейно положение (...) както и дали е осъждан".
 
Докладчик по делото е съдия Борислав Белазелков.