04-07-2024

Днес, 4 юли 2024 г., Конституционният съд образува конституционно дело №24/2024 г. по искане на Административен съд – гр. Пазарджик за установяване на противоконституционност на разпоредбата на § 1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс в частта „с изключение на тези по чл. 438, ал. 1, т. 7".

 

Докладчик по делото е съдия Красимир Влахов.