01-07-2024

Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело №11/2024 г.

 

Днес, 01.07.2024 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело №11/2024 г., с което уважи искането на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на  разпоредбите на чл. 19, чл. 20, чл. 21, чл. 22, чл. 23, чл. 24, ал. 1 и чл. 25 от Закона за медиацията (обн. ДВ, бр. 110 от 17.12.2004 г., изм. и доп. ДВ, бр. 11 от 2023 г., в сила от 1.07.2024 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г., ЗМ) и на чл. 78а, чл. 140а, чл. 140б, чл. 267, ал. 3, чл. 314а, чл. 341а и чл. 374а от Гражданския процесуален кодекс (обн. ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 11 от 2023 г., в сила от 1.07.2024 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 39 от 01.05.2024 г., ГПК).

 

В заседанието участваха всички дванадесет конституционни съдии.

 

Решението е подписано с особено мнение на съдия Соня Янкулова.