28-06-2024

Конституционният съд ще проведе заседание на 1 юли (понеделник) от 10:00 часа при следния дневен ред:

1. Конституционно дело №11/2024 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл. 19, чл. 20, чл. 21, чл. 22, чл. 23, чл. 24, ал. 1 и чл. 25 от Закона за медиацията (обн. ДВ, бр. 11 от 2023 г., в сила от 1.07.2024 г.) и на чл. 78а, чл. 140а, чл. 140б, чл. 267, ал. 3, чл. 314а, чл. 341а и чл. 374а от Гражданския процесуален кодекс (обн. ДВ, бр. 11 от 2023 г., в сила от 1.07.2024 г.).

Докладчик: съдия Красимир Влахов.

Делото е за разглеждане по същество.