27-06-2024

Днес, 27 юни 2024 г. Конституционният съд отклони искането на състав на Софийския градски съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 164, ал. 1, т. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 39 от 2024 г.).

На заседанието присъстваха всички 12 конституционни съдии.

Определението е прието единодушно.