24-06-2024

Конституционният съд ще проведе заседание на 27 юни (четвъртък) от 10:00 часа при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело №19/2024 г. по искане на състав на Софийски градски съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 164, ал. 1, т. 1 НПК (обн., ДВ, бр. 86/28.10.2005 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 39/1.05.2024 г.).

 

Докладчик: съдия Таня Райковска

Делото е за разглеждане по допустимост.

 

1. Конституционно дело №20/2024 г. по искане на състав на Софийски градски съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 105, ал. 2 НПК (обн., ДВ, бр. 86/28.10.2005 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 39/1.05.2024 г.)

 

Докладчик: съдия Таня Райковска

Делото е за разглеждане по допустимост.