05-06-2024

На 4 юни 2024 г., Конституционният съд  допусна за разглеждане по същество  к. д. № 15/2024 г. по искане на Общото събрание на Наказателна колегия на Върховния касационен съд на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 280, ал. 5; чл. 281, ал. 4; чл. 343, ал. 5 и чл. 343б, ал. 5 от Наказателния кодекс на Република България (Обн. ДВ, бр. 26 от 2 април 1968 г., посл. изм. ДВ, бр. 42 от 14 май 2024 г.).

 На заседанието присъстваха 11 конституционни съдии.

Определението е прието единодушно.