04-06-2024

Днес, 04.06.2024 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело №21/2023 г., с което отхвърли искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 300, ал. 3 от Закона за съдебната власт в частта „до три пъти“ (обн. ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 18 от 1.03.2024 г.).

Решението е прието единодушно. В заседанието участваха единадесет конституционни съдии.

Пълният текст на решението ще бъде публикуван по-късно.