30-05-2024

Днес, 30.05.2024 г., Конституционният съд отклони искането на състав на Районен съд - Козлодуй за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 16а от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн. ДВ, бр. 63 от 2002 г., посл. изм. ДВ, бр. 27 от 2024 г..) и на чл. 64, ал. 3, изречение второ от Закона за здравето (обн. ДВ, бр. 70 от 2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 39 от 2024 г.).

На заседанието присъстваха всички 12 конституционни съдии.

Определението е прието единодушно.