29-05-2024

Днес, 28.05.2024 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 22/2024 г. по искане на състав на Софийския градски съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 29, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс (Обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 39 от 2024 г.).

 

Докладчик по делото е съдия Надежда Джелепова.