16-05-2024

Днес, 16.05.2024 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело №14/2023 г., с което отхвърли искането на президента на Република България за установяване на противоконституционност на §2, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (обн. ДВ, бр. 8 от 25.01.2023г., в редакцията обн. ДВ, бр. 67 от 04.08.2023г., посл. изм. и доп. бр. 11 от 06.02.2024 г.).

Решението е прието единодушно.

В заседанието участваха десет конституционни съдии.