14-05-2024

Конституционният съд ще проведе заседание на 30 май (четвъртък) от 10:00 часа при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело №12/2024 г по искане на състав на Районен съд - Козлодуй за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 16а от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн. ДВ, бр. 63 от 2002 г., посл. изм. ДВ, бр. 102 от 2023 г.) и на чл. 64, ал. 3, изречение второ от Закона за здравето (обн. ДВ, бр. 70 от 2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 102 от 2023 г.).

 

Докладчик: съдия Янаки Стоилов

Делото е за разглеждане по допустимост.