14-05-2024

Конституционният съд ще проведе заседание на 16 май (четвъртък) от 10:00 часа при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело №14/2023 г. по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност на §2, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (обн. ДВ, бр. 8 от 2023г., изм. и доп. ДВ, бр. 67 от 04.08.2023 г.).

 

Докладчик: съдия Мариана Карагьозова

Делото е за разглеждане по същество.