14-05-2024

Днес, 14 май 2024 г., Конституционният образува конституционно дело №19/2024 г. по искане на състав на Софийския градски съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 164, ал. 1, т. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 39 от 2024 г.).

Докладчик по делото е съдия Таня Райковска.