14-05-2024

Днес, 14.05.2024 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество конституционно дело №13/2024 г. по искане на Министерския съвет на Република България  за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 21 март 2024 г. за предприемане на действия във връзка с наличие на ликвидни проблеми и невъзможност Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ да изпълнява законовите си задължения, обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 26 от 26 март 2024 г.

На заседанието присъстваха единадесет конституционни съдии.

 Определението е прието единодушно.