14-05-2024

 

Днес,  25 април 2024 г., Конституционният съд образува к.д. № 18/2024 г. по искане на народни представители за обявяване на  Решение на Народното събрание от 17 април 2024 г., обнародвано в ДВ, бр. 35/2024 г.,  за предсрочно прекратяване на мандата на Станимир Боянов Михайлов като управител на Националната здравноосигурителна каса за противоконституционно поради противоречие с принципа за правова държава и на законността (чл. 4, ал. 1 от Конституцията) и принципа на разделение на властите (чл. 8 от Конституцията).

 Докладчик по делото е съдията Филип Димитров.