23-04-2024

Днес, 23.04.2024 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество конституционно дело №14/2024 г. по искане на Министерския съвет на Република България за установяване на противоконституционност на Решение за възлагане на министъра на енергетиката, респективно на „БЕХ“ ЕАД, за неразпределяне на дивидент от печалбата на „БЕХ“ ЕАД за финансовата 2023 г. на Народното събрание от 29 март 2024 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 2024 г.).

 

На заседанието присъстваха всички конституционни съдии.

Определението е прието единодушно.