11-04-2024

Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 20/2022 г.

Конституционният съд реши: „Отхвърля искането на омбудсмана за установяване на противоконституционност в частта „държавните на разпоредбата на чл. 8, т. 3 от Закона за висшето образование (oбн. ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г., посл. изм. бр. 27 от 29.03.2024 г.).“.

Решението е прието единодушно със становище на съдия Соня Янкулова.

В заседанието участваха десет конституционни съдии.