23-04-2024
Днес, 08.04.2024 г., Конституционният съд образува конституционно дело №14/2024 г. по искане на Министерския съвет на Република България за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 29 март 2024 г. за възлагане на министъра на енергетиката, респективно на "БЕХ" ЕАД, за неразпределяне на дивидент от печалбата на "БЕХ" ЕАД за финансовата 2023 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 2024 г.). 
 
Докладчик по делото е съдия Десислава Атанасова.