04-04-2024

Днес, 04.04.2024 г., Конституционният съд образува конституционно дело №13/2024 г. по искане на Министерския съвет на Република България за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 21 март 2024 г. за предприемане на действия във връзка с наличие на ликвидни проблеми и невъзможност Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ да изпълнява законовите си задължения, обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 26 от 26 март 2024 г.

Докладчик по делото е съдия Борислав Белазелков.