02-04-2024

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 9 април (вторник) от 10:00 часа при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело №20/2022 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 8, т. 3 в частта „държавните” от Закона за висшето образование (Обн. ДВ, бр. 112 от 27. 12. 1995 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 102 от 23. 12. 2022 г.).

 

Докладчик: съдия Атанас Семов

Делото е за разглеждане по същество.