02-04-2024

Днес, 02.04.2024 г., Конституционният съд отклони искането на състав на Софийския районен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на § 1 от Закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс (обн., ДВ, бр. 106/22.12.2023 г.).

На заседанието присъстваха всички 12 конституционни съдии.

Определението е подписано с особено мнение от съдиите Янаки Стоилов, Соня Янкулова и Борислав Белазелков.