28-03-2024

Днес, 28.03.2024 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело №16/2023 г., с което отхвърли искането на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбата на §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за горите (обн. ДВ, бр. 19 от 2011 г., посл. изм. и доп. бр. 106 от 2023 г.).

Решението е прието единодушно.

На заседанието присъстваха всички конституционни съдии.

 

Пълният текст на решението ще бъде публикуван по-късно.