28-03-2024

Днес, 28.03.2024 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество конституционно дело № 11/2024 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл. 19, чл. 20, чл. 21, чл. 22, чл. 23, чл. 24, ал. 1 и чл. 25 от Закона за медиацията и съответно на чл. 78а, чл. 140а, чл. 1406, чл. 267, ал. 3, чл. 314а, чл. 341а, чл. 374а от ГПК.

На заседанието присъстваха всички конституционни съдии.

Определението е прието единодушно.