26-03-2024

Конституционният съд ще проведе заседание на 28 март (четвъртък) от 10:00 часа при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело №11/2024 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл. 19, чл. 20, чл. 21, чл. 22, чл. 23, чл. 24, ал. 1 и чл. 25  от Закона за медиацията и съответно на чл. 78а, чл. 140а, чл. 1406, чл. 267, ал. 3, чл. 314а, чл. 341а, чл. 374а от ГПК.

 

Докладчик: съдия Красимир Влахов

Делото е за разглеждане по допустимост.