13-03-2024

Днес, 13.03.2024 г., Конституционният съд с Определение №2 по конституционно дело №8/2024 г. отклони искането на съдебен състав на Окръжен съд - гр. Плевен за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 381, ал. 2 и ал. 3 и на чл. 382, ал. 3 от Наказателно-процесуалния кодекс (обн. ДВ, бр. 86 от 2005 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 18 от 2024 г.) и прекрати производството по делото.

На заседанието присъстваха всички 12 конституционни съдии.

Определението е прието единодушно със становище по мотивите на съдиите Атанас Семов и Борислав Белазелков.

Определението ще бъде публикувано по-късно.