08-03-2024

Днес, 8 март 2024 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество конституционно дело №1/2024 г. и конституционно дело №2/2024 г., образувани по искане на президента на Република България и на 48 народни представители от 49-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (обн. ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г.). Като установи сходство в предмета на двете дела, Съдът присъедини конституционно дело №2/2024 г. към конституционно дело №1/2024 г. за съвместно разглеждане и решаване.

На заседанието присъстваха всички конституционни съдии.

Определенията бяха приети единодушно.