06-03-2024

Днес, 6 март 2024 г., Конституционният съд образува конституционно дело №12/2024 г. по искане на съдебен състав на Районен съд - гр. Козлодуй за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 16а от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн. ДВ, бр. 63 от 2002 г., посл. изм. ДВ, бр. 102 от 2023 г.) и на чл. 64, ал. 3, изречение второ от Закона за здравето (обн. ДВ, бр. 70 от 2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 102 от 2023 г.).

 

Докладчик по делото е съдия Янаки Стоилов.