27-02-2024

Конституционният съд ще проведе заседание на 8 март (петък) от 10:00 часа при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело №1/2024 г. по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност на § 2, § 3, § 5 (относно чл. 916, ал. 2), § 7, § 8, § 9, § 14 (относно чл. 129, ал. 3) и § 15 (относно чл. 130, ал. 3) от Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (Обн., ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г.).

Докладчик: съдия Мариана Карагьозова-Финкова, съдия Павлина Панова, съдия Соня Янкулова

Делото е за разглеждане по допустимост.

 

2. Конституционно дело №2/2024 г. по искане на народни представители за установяване на противоконституционност на Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (обн. ДВ, бр. 106/22.12.2023 г.).

Докладчик: съдия Мариана Карагьозова-Финкова, съдия Павлина Панова, съдия Соня Янкулова

Делото е за разглеждане по допустимост.