27-02-2024

Днес, 27.02.2024 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл. 129, ал. 6 в частта „с изключение на задължителни осигурителни вноски“ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн. ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г.).

Определението е прието единодушно с единадесет гласа.