21-02-2024

Конституционният съд ще проведе заседание на 27 февруари (вторник) от 10:00 часа при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело №9/2024 г. по искане на Висшия адвокатски съвет  за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 129, ал. 6 в частта „с изключение на задължителните осигурителни вноски“ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн. ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г.; посл. изм. и доп. бр. 106 от 22.12.2023 г.).

 

Докладчик: съдия Надежда Джелепова

Делото е за разглеждане по допустимост.