14-02-2024

 

Днес, 14.02.2024 г., Конституционният съд образува конституционно дело №9/2024 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбата чл. 129, ал. 6 в частта „с изключение на задължителните осигурителни вноски“ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн. ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г.; посл. изм. и доп. бр. 106 от 22.12.2023 г.).

 

Докладчик по делото е съдия Надежда Джелепова.