09-02-2024

Днес, 9 февруари 2024 г., Конституционният съд образува конституционно дело №8/2024 г. по искане на съдебен състав на Окръжен съд -  гр. Плевен за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 381, ал. 2 и ал. 3 и на чл. 382, ал. 3 от Наказателно-процесуалния кодекс (обн. ДВ, бр. 86 от 2005 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 86 от 2023 г.).

 

Докладчик по делото е съдия Десислава Атанасова.